جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹

ساعات مشاوره مدیران گروه در نیمسال دوم 97-1396

ساعات مشاوره و مکان حضور مدیران گروه در نیمسال دوم 97-1396 جهت مشاوره به دانشجویان بر اساس جدول پیوست اعلام می گردد.

Top